Kuchynský odpad – zber – vývoz – likvidácia | kuchynskeodpady.sk

Potrebujete pomôcť s vývozom a likvidáciou potravín po záruke?

Firma ESPIK Vám pomôže zlikvidovať tento druh odpadu správne, podľa platných predpisov a pod presným zaradením v katalógu odpadov.

Objednajte si vývoz potravín po záruke (bývalé potraviny) z Vašej kuchyne, prevádzky, alebo výrobného závodu. Odpad Vám zlikvidujeme, správne zaeviduje a potvrdíme. Evidenciu odpadov vedieme za Vás v centrálnom registri odpadov.

Tento druh biologického odpadu sa eviduje pod kódom: 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie. Vedľajšie živočíšne produkty, materiál kategórie 3 (čl. 10 písm. f) nariadenie (ES) č. 1069/2009/bývalé potraviny.

Potraviny, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať je nutné zlikvidovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Pre výrobné závody ponúkamé špeciálne podmienky pre vývoz biologického odpadu z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpadov z úpravy a spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odvoz z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie. 

Likvidáciu odpadu, bývalé potraviny zabezpečujeme aj s obalmi (konzervované produkty, balenie zo skla, vo fóliách). Venujeme maximálnu pozornosť splneniu požiadaviek našich zákazníkov s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu požadovaných služieb. Disponujeme modernou triediacou linkou na efektívne rozdeľovanie bioodpadu od obalov z balených produktov ako sú salámy, jogurty, sáčky a pod.

Informujte sa ešte dnes o výhodách spolupráce

Zákaznícka linka

+421 950 401 402 | info@espik.sk

Vedeli ste, že... ?

- potravinový odpad má veľký negatívny vplyv na našu planétu. Znečisťuje ovzdušie, podzemné vody a vytvára až 8% emisií skleníkových plynov;

- v smetných košoch na komunálny odpad končí veľké množstvo bioodpadu, ktorý hnije a zapácha, až kým sa nevyvezie na skládku, kde sa ďalej rozkladá a vytvára tak skleníkové plyny, ktoré majú za následok neželané klimatické zmeny;

- bioodpad je najväčšou zložkou všetkého komunálneho odpadu v Európe, z toho približne 60% tvoria práve vyhodené potraviny;

- potravinársky odpad netvoria len potraviny z domácností, ktoré denno-denne vyhadzujeme do koša, ale aj tisíce ton potravín z našich obchodov, ktorým končí dátum spotreby, či sú jednoducho po záruke, alebo poškodené pri balení.

- v rámci EU sa ročne vyhodí až 88 miliónov ton potravín, čo je viac ako 170 kg na osobu;

- zlepšenie odpadového hospodárstva a zodpovedným prístupom samospráv, potravinových reťazcov a predovšetkým každého jednotlivca v dôsledku správneho triedenia biologicky rozložiteľného odpadu by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ekonomiky a verejného zdravia;

- pri správnej ekologickej likvidácii, ktorú zabezpečuje naša firma ESPIK sa tento odpad, (ktorý nepatrí do smetných košov), zhodnocuje, čím sa premieňa na využiteľnú energiu ako ekologický energetický zdroj.